}
سایت های سازمانی و نهادها
تامین سرمایه و مشاوره
خبری و تحلیلی
شرکت های سرمایه گذاری
کارگزاری ها

گزارش روز

در حالی که بازار سرمایه تخصصی ترین بازار سرمایه گذاری در کشور است اما همیشه گرفتار این رفتار پوپولیستی بوده است که مدیران آن می خواهند در هر شرایطی شاخص کل را سبز نشان دهند تا بگویند "همه چی آرومه..."

عضویت در خبرنامه